Ogólne warunki

Poniższe warunki handlowe stanowią integralną i uzupełniającą część umów zawieranych przez internet lub telefonicznie w BRUNOMEBLE  z siedzibą w Lęborku (Polska).

Bruno Meble Polska jest częścią:

Biuro handlowe:

BMP sp. z o.o.
KRS 0000986543
NIP 8411733375
Regon 522818392
Kapitał zakładowy: 5.000 PLN

Administracja danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BMP sp. z o.o. przy ulicy drożdżowej 7 Maszewo Lęborskie

listownie: ul. Drożdżowa 7, 84-315 Maszewo Lęborskie

Przechowywanie danych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Wysyłka

Realizacja zamówień

Nasze zamówienia realizowane są w terminie 5-14 dni od momentu ich potwierdzenia. Jeżeli produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie termin realizacji podaje biuro handlowe po potwierdzeniu zamówienia.

Anulowanie zamówienia i zwroty

Zgodnie z Prawem Konsumenckim, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. W tym celu Kupujący w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru musi złożyć Sprzedającemu oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz prześle produkt pod wskazany poniżej adres. Zwroty powinny być wówczas realizowane niezwłocznie, to jest najpóźniej w ciągu 14 dni, na poniższy adres:

Magazyn BrunoMeble

Drożdżowa 7

84-315 Maszewo Lęborskie

Przesyłki za pobraniem (Cash-on-Delivery) nie będą przyjmowane.

Towar musi być zapakowany i przygotowany do transportu. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, Klient musi zapewnić odpowiednie alternatywne opakowanie, aby produkt był odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. W przypadku, gdy po sprawdzeniu zwrócony artykuł znajduje się w innym stanie niż pierwotnie wysłany do odbiorcy, np. w przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wynikających z montażu lub demontażu, zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów części zamiennych lub utraty wartości spowodowanej tym uszkodzeniem.

Jeżeli towar nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, Kupujący powinien sfotografować przesyłkę przed jej zwrotem i przesłać zdjęcia do Sprzedawcy.

Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni przy użyciu tej samej metody płatności, która została zastosowana przy zakupie, chyba że uzgodniono z Kupującym inaczej, o ile nie ma ukrytych dodatkowych kosztów dla Sprzedającego.

• W większości przypadków firma spedycyjna kontaktuje się z kupującym w celu ustalenia terminu dostawy. W przypadku przesyłek, które zostały zgłoszone, odbiorca jest zobowiązany do przebywania na miejscu w uzgodnionym czasie. W przypadku nieobecności Klient ponosi koszty ponownej dostawy lub w zależności od kraju, również odbioru towarów po otrzymaniu wniosku o zwrot.

• Alternatywnie, odbiorca może również zlecić spedytorowi dostarczenie mebli sąsiadowi lub pozostawienie ich przed wejściem bez podpisania potwierdzenia odbioru. W tym celu wymagane jest pisemne zezwolenie na pozostawienie przesyłki. Klient może przesłać je z wyprzedzeniem przez e-mail lub powiadomić o jego udzieleniu telefonicznie.

• Przy odbiorze przesyłki, jeśli opakowanie wykazuje oznaki uszkodzenia, odbiorca powinien wraz z kierowcą sprawdzić wszystkie przedmioty pod kątem potencjalnych szkód. Jeśli kierowca nie wyraża na to zgody, zalecamy odmowę przyjęcia przesyłki i niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

• Jeżeli odbiorca zdecyduje się przyjąć uszkodzoną przesyłkę, powinien to zgłosić dostawcy i potwierdzić rodzaj uszkodzeń pisemnie na skanerze (proszę dokładnie opisać uszkodzenie). Szkody transportowe, które nie zostały stwierdzone przez przewoźnika w momencie odbioru towaru, nie zostaną zrekompensowane. Wszelkie roszczenia kupującego w tym zakresie zostaną odrzucone.

• Wszystkie uszkodzenia fabryczne powinny być zgłoszone do nas w ciągu maksymalnie 48 godzin od otrzymania towaru.

Tabela kosztów zwrotu towarów na specjalne zamówienie

  • 24 h od złożenia zamówienie bezpłatnie.
  • Powyżej 7 dni 25% kwoty produktu.
  • Przed wysyłką 50 % kwoty produktu.
Za specjalne zamówienie rozumiane jest ingerencja w standardową formę wykonania produktu tj. wymiar, kolor, przeznaczenie itp.

DO POBRANIA: FORMULARZ ZWROTU

 

Gwarancja użytkownika

Naszym Klientom udzielamy 2-letniej gwarancji na nasze produkty. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy. W przypadku zauważenia wad ukrytych w okresie gwarancji należy je zgłosić niezwłocznie po wykryciu. Kupujący powinien zgłosić wadę poprzez e-mail lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Wszystkie informacje o szkodzie wraz z dowodami muszą być uzupełnione przez Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru.

Roszczenia wyłączone z gwarancji.

  • Wszystkie oferowane przez nas produkty są przeznaczone do użytku niekomercyjnego. Reklamacje dotyczące towarów używanych w celach komercyjnych mogą być odrzucone przez producenta, jeżeli wady są spowodowane intensywnym użytkowaniem.
  • Dodatkowo, kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów w zależności od tego, na jakim urządzeniu wyświetlany jest produkt. Dokładamy wszelkich starań, aby zaprezentować produkty na naszej stronie internetowej w sposób jak najbardziej realistyczny. Również wymiary niektórych produktów mogą nieznacznie różnić się od podanych na naszej stronie internetowej. Zakres błędu wynosi +/- 5 cm.
  • Wszelkie uszkodzenia wynikające ze zużycia, starzenia się, nieprzestrzegania instrukcji obsługi i montażu oraz niewłaściwego użytkowania produktu, jak również drobne uszkodzenia, są wyłączone z gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego Sprzedawca może zaoferować części wymienne w obniżonej cenie. Drobne uszkodzenia to wady, które nie są widoczne gołym okiem i w rozproszonym oświetleniu z odległości 3 metrów prostopadle do miejsca uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń roszczenia wobec Sprzedawcy są bezpodstawne.

Gwarancja wygasa pomimo rozpoznawalnych wad, jeżeli towar został przerobiony lub zmieniony. W sprawach gwarancyjnych, decyzja, czy uszkodzona lub wadliwa część zostanie wymieniona bezpłatnie, czy też zostanie przyznany częściowy zwrot / obniżenie ceny należy do Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami / działaniami osób trzecich, jak również za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji, koszty związane ze zwrotem i ponowną dostawą towaru ponosi Kupujący.

Wszelkie dodatkowe usługi logistyczne, poza płatnością (np. wniesienie mebli) nie podlegają refundacji. W przypadku artykułów technicznych lub urządzeń do zabudowy, Kupujący musi sam zidentyfikować wadliwą część na własny koszt, lub poprosić wykwalifikowanego serwisanta o jej usunięcie i przesłanie do Sprzedawcy.

Wyłączenie gwarancji

Informacje publikowane na stronie internetowej są udostępniane przez Bruno Meble wyłącznie do użytku osobistego oraz do celów informacyjnych; mogą one być zmieniane lub modyfikowane w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Bruno Meble nie daje żadnej gwarancji (ani wyraźnej, ani dorozumianej) co do dokładności, kompletności i aktualności informacji opublikowanych na stronie internetowej BrunoMeble.pl, nawet jeśli dołożono wszelkich starań, aby zebrać je ze źródeł uznanych za wiarygodne. Ponadto, nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub odbiegające od normy / nieprawidłowe instrukcje montażu.


Warunki płatności Przelewy 24

Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta
Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu
Panel transakcyjny –  Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za którego pośrednictwem Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
Dzień Roboczy – (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel, na jaki pójdą wpłacone środki.
5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niedziałania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niezastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
13. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.
Przedpłaty
Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.
Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

§ 2. Postanowienia końcowe
1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.
2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.
7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

Regulamin płatności Przelewy24

Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta
Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu
Panel transakcyjny –  Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za którego pośrednictwem Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
Dzień Roboczy – (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel, na jaki pójdą wpłacone środki.
5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niedziałania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niezastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
13. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.
Przedpłaty
Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.
Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

§ 2. Postanowienia końcowe
1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.
2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.
7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

Potrzebujesz wparcia?

Rozpocznij Chat

Kontakt E-mail

Połącz z konsultantem

Odwiedź forum

Ocena produktu
4.5/5
Ocena obsługi
4.4/5
Ocena czasu realizacji
4.2/5

BMP sp. z o.o.
84-315 Maszewo Lęborskie, Drożdżowa 7

KRS 0000986543
NIP 8411733375
Regon 522818392

Centrala:
T: (+48) 797 349 135
E: zamowienia@brunomeble.pl

Copyright © 2022 Bruno Meble. All rights reserved.

Add to cart